ABC Materská škola
7 kruhov predškoláka
Nový ŠVP - AKCIA

Košík:0 produktov
cena:0.00,- €
 VAŠA OBJEDNÁVKA
Vybrali ste si z našej ponuky?
ĎAKUJEME!
Objednať si môžete aj telefonicky

0918 150 571
od 9 do 17 hod.
NONSTOP služba
info@abcmaterskeskoly.sk
 Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

 INTERAKTÍVNA TABUĽA

interaktívna tabuľa


 

pracovné listy na IT
 GRAFOMOTORIKA PREDŠKOLÁKA
grafomotorika predškoláka - kreslíme hranaté tvary
 HRA BODKOLIENKA
hra bodkolienka - matematika, logika a grafomotorika predškoláka
 ABECEDA PREDŠKOLÁKA
abeceda predškoláka
 Matematika Predškoláka
matematika predškoláka
 Anketa ABC škôlky
Máte záujem rýchlo a kreatívne sa naučiť pracovať na Interaktívnej tabuli

Áno, čo najrýchlejšie
82%

Áno, ale postupne
14%

Zatiaľ neviem
4%
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
4/10

Vzdelávacie štandardy v materskej škole v tematickom okruhu ĽUDIA

 • Pridané: 22.10.2013   |   890 čítaní / zobrazení
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele) v tematickom okruhu ĽUDIA

perceptuálno – motorickej ( vycvičovaním), kognitívnej (vzdelávaním) a sociálno – emocionálnej (vychovávaním) oblasti.
 
Čo všetko by malo dieťa na konci predškolského obdobia dosiahnuť:
 
ĽUDIA - Perceptuálno-motorická oblasť
 
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele):
 
Pravidlá a spolupráca v hudobnopohybových hrách.
Súlad pohybu, hudby a textu hry.
 • dodržať pravidlá hudobno-pohybových hier,
 • uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej alebo hudobnodramatickej hre,
 • zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobno-pohybovej hre,
 • stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry
 
ĽUDIA - Kognitívna oblasť
 
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele):
 
Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie.
Význam práce.
 • poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité ľudské činnosti,
 • poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov,
 • pochopiť význam práce na základe rozmanitých pracovných činností,
 • riešiť interaktívne úlohy v detských edukačných programoch
Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch.
 • priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách,
 • uplatňovať individuálne farebné videnie,
 • uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i technických produktoch
Dopravné prostriedky.
 • poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda, vzduch)
Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, zostavovanie podľa kritérií.
Číselný rad.
Základné počtové úkony v číselnom rade od 1 do 10.
Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik) a priestorové geometrické tvary (guľa, kocka, kváder, valec).
Plošná a priestorová tvorivosť.
 • priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť),
 • určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine,
 • počítať minimálne od 1 do 10,
 • priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 10,
 • vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo hračkami),
 • poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré rovinné geometrické tvary,
 • poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré priestorové geometrické tvary,
 • zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií
Počúvanie s porozumením.
Neslovné reakcie (pohyby, gestá, mimika).
Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (angličtina, nemčina, atď.).
Spisovná podoba jazyka.
 • počúvať s porozumením,
 • reagovať neslovne na otázky a pokyny,
 • reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou,
 • komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku,
 • používať spisovnú podobu štátneho – slovenského alebo cudzieho jazyka
 
ĽUDIA - Sociálno-emocionálna oblasť
 
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele):
 
Orientácia v emóciách iných osôb.
Delenie, pomoc, obdarovanie.
Riešenie konfliktov.
 • rozlišovať pozitívne i negatívne emócie druhých osôb,
 • rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému,
 • nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom/deťmi, dohodnúť sa na kompromise,
 • vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných
Otvorená komunikácia.
Akceptácia názorovej odlišnosti.
 • komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov,
 • prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory
Rozmanitosť ľudských vlastností.
Základy empatie.
 • hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií,
 • zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva
 
 
Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
 
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  pridať komentár