ABC Materská škola
7 kruhov predškoláka
Nový ŠVP - AKCIA

Košík:0 produktov
cena:0.00,- €
 VAŠA OBJEDNÁVKA
Vybrali ste si z našej ponuky?
ĎAKUJEME!
Objednať si môžete aj telefonicky

0918 150 571
od 9 do 17 hod.
NONSTOP služba
info@abcmaterskeskoly.sk
 Internetová Škôlka

UČÍME SA DOMA

Vzdelávanie pre predškolákov

 INTERAKTÍVNA TABUĽA

interaktívna tabuľa


 

pracovné listy na IT
 GRAFOMOTORIKA PREDŠKOLÁKA
grafomotorika predškoláka - kreslíme hranaté tvary
 HRA BODKOLIENKA
hra bodkolienka - matematika, logika a grafomotorika predškoláka
 ABECEDA PREDŠKOLÁKA
abeceda predškoláka
 Matematika Predškoláka
matematika predškoláka
 Anketa ABC škôlky
Máte záujem rýchlo a kreatívne sa naučiť pracovať na Interaktívnej tabuli

Áno, čo najrýchlejšie
82%

Áno, ale postupne
14%

Zatiaľ neviem
4%
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
6/10

Vzdelávacie štandardy v materskej škole v tematickom okruhu KULTÚRA

 • Pridané: 22.10.2013   |   Autor: ABC   |   1116 čítaní / zobrazení
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele) v tematickom okruhu KULTÚRA

perceptuálno – motorickej ( vycvičovaním), kognitívnej (vzdelávaním) a sociálno – emocionálnej (vychovávaním) oblasti.
 
Čo všetko by malo dieťa na konci predškolského obdobia dosiahnuť:
 
KULTÚRA - Perceptuálno-motorická oblasť
 
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele):
 
Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, chôdzi, behu.
Reakcie na zmenu tempa hudby.
Pohybové stvárnenie charakteru hudby.
Tanec a pohybová improvizácia.
 • rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu,
 • pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu,
 • vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom,
 • uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony),
 • uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii podľa hudby
 
KULTÚRA - Kognitívna oblasť
 
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele):
 
Hračky a predmety.
 • vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí,
 • vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť, atď.
Časové vzťahy.
 • orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov,
 • rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo, včera, čo bude, zajtra
Bydlisko.
Mestá a obce.
Moja rodná vlasť.
 • pomenovať miesto svojho bydliska,
 • vymenovať niektoré názvy ďalších miest a obcí,
 • vedieť, že naša vlasť je Slovenská republika,
 • vedieť, že hlavným mestom je Bratislava,
 • poznať niektoré miestne a štátne symboly
Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy.
Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov.
 • zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií,
 • vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov
Rozmanitosť sveta.
Umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania sveta.
 • overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď.),
 • vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania sveta, príp. zážitky z návštevy zahraničia
 

KULTÚRA - Sociálno-emocionálna oblasť
 
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele):
 
Emocionalita v hre.
Sociabilita v hre.
Rôznorodosť hier.
Tvorivosť v hre.
Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry.
 • prejavovať radosť z hry,
 • zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej,
 • chápať rôznorodosť hier,
 • začať, rozvíjať a dokončiť hru,
 • uplatňovať tvorivosť v hre,
 • plánovať, realizovať a hodnotiť hru
Rytmizácia riekaniek a piesní.
Spev piesní.
Vyjadrenie charakteru piesne na detských hudobných nástrojoch a dramatickými výrazovými prostriedkami.
Hudobná tvorivosť.
Počúvanie piesní a hudby.
Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby.
 • rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentára,
 • spievať v rozsahu kvinty (c1 – g1) – sexty (relatívne intonačne čisto), v prípade hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1 – c2) s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou tematikou,
 • vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných nástrojoch,
 • stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými prostriedkami,
 • počúvať detské hudobné skladby s citovým zaangažovaním,
 • stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarnými, dramatickými, atď.),
 • použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tematikou
Experimentovanie s farbami.
Výtvarná tvorivosť.
Kreslenie, maľovanie, modelovanie.
Výtvarné techniky.
Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie.
Kompozičné celky.
Hodnotiace postoje k umeleckým dielam.
 • experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich tvorivé variácie,
 • pokryť celú plochu rozmanitými farbami,
 • kresliť, maľovať, modelovať v rôznych polohách (ľah, kľak, stoj, sed),
 • kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a na tému,
 • kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami, tvorivo a s použitím rôzneho materiálu,
 • kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu,
 • používať tvorivo rôzne výtvarné techniky,
 • tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky,
 • vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel,
 • hodnotiť postupne umelecké diela, architektonické riešenia významných budov
Knihy, písmená a číslice.
Detská, ľudová a autorská poézia a próza.
Prednes literárnych útvarov.
Voľná reprodukcia literárnych textov.
Literárno-dramatická tvorivosť.
Umelecké stvárnenie obsahu literárnych a dramatických diel.
„Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého príbehu.
 • prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa v knihách,
 • počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy,
 • vnímať s citovým zaangažovaním bábkové divadlo a iné detské divadlo (činohru, spevohru),
 • zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.,
 • reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky a príbehy,
 •  vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarne, hudobne, dramaticky, hudobno-dramaticky) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla,
 • „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál,
 • „písať“ obrázkový list
 
 
Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  pridať komentár