KĽÚČ K CELÉMU OBSAHU
Licencia na ABC

Registrácia na ABC ZADARMO!
LICENCIA na ABC ZA LACNO !!!

Košík:0 produktov
cena:0.00,- €
 VAŠA OBJEDNÁVKA
Vybrali ste si z našej ponuky?
ĎAKUJEME!
Objednať si môžete aj telefonicky

0918 150 571
od 9 do 17 hod.
NONSTOP služba
info@abcmaterskeskoly.sk
 ABC NOTEBOOK HRY
Interaktívne vzdelávanie pre Predškolákov
ABC NOTEBOOK + 76 hier pre deti

262 HIER + 3x DARČEK

 ABC Materská škola
7 kruhov predškoláka
Nový ŠVP - AKCIA

 INTERAKTÍVNA TABUĽA

interaktívna tabuľa

pracovné listy na IT
 GRAFOMOTORIKA PREDŠKOLÁKA
grafomotorika predškoláka - kreslíme hranaté tvary
 HRA BODKOLIENKA
hra bodkolienka - matematika, logika a grafomotorika predškoláka
 ABECEDA PREDŠKOLÁKA
abeceda predškoláka
 Matematika Predškoláka
matematika predškoláka
 Anketa ABC škôlky
Máte záujem rýchlo a kreatívne sa naučiť pracovať na Interaktívnej tabuli

Áno, čo najrýchlejšie
81%

Áno, ale postupne
14%

Zatiaľ neviem
5%
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
4/10

Vzdelávacie štandardy v materskej škole v tematickom okruhu JA SOM

 • Pridané: 22.10.2013   |   Autor: ABC   |   2584 čítaní / zobrazení
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele) v tematickom okruhu JA SOM

perceptuálno – motorickej ( vycvičovaním), kognitívnej (vzdelávaním) a sociálno – emocionálnej (vychovávaním) oblasti.
 
Čo všetko by malo dieťa na konci predškolského obdobia dosiahnuť:

JA SOM - Perceptuálno-motorická oblasť
 
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele):

Svalové napätie a dýchanie.
Uplatnenie laterality v pohybe.
Hrubá motorika.
Rovnováha.
Orientácia v priestore.
Základné lokomočné pohyby (chôdza, beh, skok, lezenie, hádzanie a chytanie).
Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, sed, ľah, kľak, atď.).
Manipulácia s náčiním.
Pohyb na náradí.
Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca.
Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia.
 • kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie,
 • prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu,
 • vedieť udržať rovnováhu,
 • orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe),
 • ovládať základné lokomočné pohyby,
 • zaujať rôzne postavenia podľa pokynov,
 • poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov,
 • napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním, na náradí),
 • pohybovať sa okolo osi vlastného tela (obraty, kotúle),
 • manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať,  kopať, driblovať, balansovať),
 •  dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných,– zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám
Pracovné návyky.
 • zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.) a návyky správneho stolovania (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle, atď.),
 • zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať si pozor na odev)
Jemná motorika.
Práca s rôznym materiálom.
Pracovné techniky.
Technická tvorivosť.
Elementárne základy práce s počítačom.
 • zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť,
 • zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy, zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom – pracovať s detskými edukačnými programami
Vizuomotorika.
Grafomotorika.
Základné grafické tvary.
 • sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole,
 • využívať koordináciu zraku a ruky,
 • kresliť veľkými grafickými pohybmi,
 • kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo,
 • držať správne grafický materiál a používať primeranú intenzitu tlaku na podložku pri používaní rôznych techník,
 • znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo)
 


JA SOM  - Kognitívna oblasť
 
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele):

Meno a priezvisko dieťaťa.
Rodina a jej členovia.
Postoje k členom rodiny.
 • predstaviť sa menom i priezviskom,
 • rozlíšiť a pomenovať členov rodiny,
 • zaujať postoj k členom rodiny, vrátane novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov
Orientácia v bezprostrednom okolí domova a materskej školy.
Postoje k domovu.
 • orientovať sa v tesnej blízkosti domova a materskej školy,
 • rozlíšiť dominanty svojho bydliska,
 • zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov
Ľudské telo.
Umelecké stvárnenie ľudskej postavy.
 • určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu,
 • vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré životne dôležité orgány (srdce, pľúca, mozog, atď.),
 • prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,
 • aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy (s uplatnením rôznych výtvarných a pracovných techník)
Zdravotný stav, postoje k zdraviu.
Zásady ochrany vlastného zdravia.
Riešenie krízových situácií ohrozujúcich zdravie.
Ochrana proti drogám.
Možnosti poškodenia zdravia.
Zdravé potraviny.
 • rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať stav zdravia a stav choroby,
 • dodržať zásady ochrany zdravia (s pomocou dospelých),
 • zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu iných a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,
 • privolať pomoc dospelého v krízových situáciách, v ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie iných,
 • uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti od neznámych osôb, vnímať to ako nebezpečenstvo ohrozenia zdravia),
 • rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi, napr. s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi prírodninami,
 • poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny
Bezpečnosť cestnej premávky.
 • zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť,
 • poznať základné dopravné značky, riadiť sa podľa nich,
 • prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších osôb


 
JA SOM - Sociálno-emocionálna oblasť
 
Obsahové a výkonové štandardy (špecifické ciele):

Komunikácia emócií.
Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných.
Obhajovanie vlastného stanoviska v konflikte.
Sebaregulácia.
Rozhodovanie sa.
Sebahodnotenie.
Základné pravidlá kultúrneho správania.
 • pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc,
 • komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity,
 • uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných detí v skupine,
 • obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu,
 • prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať s ohľadom na seba a druhých,
 • rozhodovať sa pre určitú činnosť,
 • hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach,
 • uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel
Kontakt v komunikácii.
Počúvanie s porozumením.
Pasívna a aktívna slovná zásoba.
Zmysluplnosť rečového prejavu.
Artikulácia hlások a hláskových skupín.
Spisovná reč.
Tvorivosť v rečovom prejave.
Analyticko-syntetické činnosti so slovami.
 • nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými deťmi a dospelými,
 • predstaviť seba a svojho kamaráta,
 • počúvať s porozumením,
 • rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu,
 • uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext (zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch),
 • vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky v slove, ich kvalitu a lokalizáciu,
 • vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny,
 • uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka,
 • používať synonymá, antonymá a homonymá, vytvárať rýmy,
 • uplatňovať schopnosť analytickosyntetických hier a činností so slovami
 

Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár