KĽÚČ K CELÉMU OBSAHU
Licencia na ABC

Registrácia na ABC ZADARMO!
LICENCIA na ABC ZA LACNO !!!

Košík:0 produktov
cena:0.00,- €
 VAŠA OBJEDNÁVKA
Vybrali ste si z našej ponuky?
ĎAKUJEME!
Objednať si môžete aj telefonicky

0918 150 571
od 9 do 17 hod.
NONSTOP služba
info@abcmaterskeskoly.sk
 ABC NOTEBOOK HRY
Interaktívne vzdelávanie pre Predškolákov
ABC NOTEBOOK + 76 hier pre deti

262 HIER + 3x DARČEK

 ABC Materská škola
7 kruhov predškoláka
Nový ŠVP - AKCIA

 INTERAKTÍVNA TABUĽA

interaktívna tabuľa

pracovné listy na IT
 GRAFOMOTORIKA PREDŠKOLÁKA
grafomotorika predškoláka - kreslíme hranaté tvary
 HRA BODKOLIENKA
hra bodkolienka - matematika, logika a grafomotorika predškoláka
 ABECEDA PREDŠKOLÁKA
abeceda predškoláka
 Matematika Predškoláka
matematika predškoláka
 Anketa ABC škôlky
Máte záujem rýchlo a kreatívne sa naučiť pracovať na Interaktívnej tabuli

Áno, čo najrýchlejšie
81%

Áno, ale postupne
14%

Zatiaľ neviem
5%
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
7/10

Dieťa a svet - Štátny vzdelávací program pre materské školy

 • Pridané: 11.03.2013   |   Autor: ABC   |   1171 čítaní / zobrazení
Štátny vzdelávací program pre materské školy má názov Dieťa a svet.

Hlavnou myšlienkou programu je:
 • podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa,
 • aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability,
 • rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách,
 • pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie (spôsobilosti).
Prostredníctvom programu sa realizuje kontinuálnou (plynulou) na seba nadväzujúcou
dennou pedagogickou činnosťou rozvoj osobnostných kvalít dieťaťa v poznaní: samého
seba, sveta ľudí, prírody, kultúry.
Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra

Charakteristika tematických okruhov
Z obsahového hľadiska sú tematické okruhy zamerané:
Ja som tématický okruh v materskej škole
Ja som
– na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa k rodine a k okoliu, na sebapoznanie, sebaprezentáciu, na sociálne, emocionálne, motorické a kognitívne vnímanie života dieťaťa (telesný, duševný, duchovný, sociálny a emocionálny život).


dieťa a svet - ľudiaĽudia – na rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty s ďalšími skupinami ľudí, na oboznamovanie sa s pracovnými a inými aktivitami ľudí, na rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach, v ktorých sa nachádzajú, o multikultúre, etnikách, rasách (ďalší ľudia, ľudstvo).


dieťa a svet - prírodaPríroda – na rozvíjanie poznania elementárnych zákonitostí života na zemi, prírodných javov, živých i neživých predmetov, na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na vytváranie (formovanie) pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode, na vytváranie základov svetonázoru a získavanie základných vedomostí o zemi a vesmíre (zem, vesmír).


Dieťa a svet - kultúra
Kultúra
– na rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoja vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry (predmetný svet, svet hry a svet umenia).Tematické okruhy sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Plnia sa integrovane
v globálnom a nepretržitom pedagogickom procese.

Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:
 1. perceptuálno-motorickú (vycvičovaním),
 2. kognitívnu (vzdelávaním),
 3. sociálno-emocionálnu (vychovávaním).

Členenie vzdelávacích oblastí je výrazne teoretické. V praktickej rovine sa rozvíjajú
integrovane, sú navzájom prepojené, spolu súvisiace. Tematické okruhy a
vzdelávacie oblasti rozvoja sa interaktívne prepájajú.
Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja prostriedkom na dosiahnutie
špecifických (konkrétnych, operacionalizovaných) cieľov v procesuálnej činnosti.
Pri dosahovaní špecifických cieľov sa rozvíja osobnosť dieťaťa celostne, aj keď je
formulácia konkrétneho cieľa včlenená do niektorej vzdelávacej oblasti rozvoja.
Vzdelávacie oblasti v sebe zároveň v rôznej miere zahŕňajú podoblasti – pohybovú,
zdravotnú, prírodovednú, matematicko-logickú, jazykovú, komunikatívnu, etickú,
vlasteneckú, informačnú, umelecko-expresívnu (hudobnú, výtvarnú, literárnu),
pracovnú, ako aj prierezové témy – osobnostný a sociálny rozvoj, ochranu života
a zdravia, dopravnú výchovu – výchovu k bezpečnosti v cestnej premávke,
environmentálnu, mediálnu, multikultúrnu výchovu, výchovu k tvorivosti, rozvoj
predčitateľskej gramotnosti a gramotnosti vo všeobecnosti, informačnokomunikačné
technológie.
Obsah výchovy a vzdelávania má rámcový charakter. Rozpracúva sa na podmienky
materskej školy v školskom vzdelávacom programe. Detailnejšie sa na základe
poznania aktuálnych rozvojových možností detí konkretizuje v plánoch výchovnovzdelávacej činnosti.

Program rešpektuje:
 • rodinu dieťaťa predškolského veku,
 • vývinové špecifiká – vývinové zvláštnosti a osobitosti dieťaťa predškolského veku,
 • možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa predškolského veku,
 • individuálne potreby, záujmy a postoje dieťaťa predškolského veku,
 • prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa,
 • špecifiká predškolskej výchovy a vzdelávania,
 • vzájomné integrované prepájanie jednotlivých tematických okruhov a vzdelávacích oblastí rozvoja osobnosti dieťaťa,
 • činnostný, hrový charakter pedagogického procesu, vykonávaného prostredníctvo hier a výchovno-vzdelávacích činností,
 • nutnosť cieľavedomého a systematického pozorovania, diagnostikovania,
 • potrebu evalvovania (hodnotenia) pedagogického procesu (hodnotenie detí, učiteľov,autoevalváciu materskej školy).
 
Vzdelávacie štandardy
Vzdelávacie štandardy pozostávajú z obsahových a výkonových štandardov.
V obsahových štandardoch sa nachádza obsah, ktorý rešpektuje vývinové
potenciality (možnosti) dieťaťa predškolského veku a opiera sa o detskú skúsenosť
a poznanie.
Obsahové štandardy možno chápať ako záväzok pre učiteľa. Obsahujú základný
rozsah učiva, ktorý má dieťa zvládnuť primerane svojim rozvojovým možnostiam
prostredníctvom aktivizujúcich metód.
Obsahové štandardy predstavujú prostriedok vzdelávania detí predškolského veku
a slúžia na rozvíjanie elementárnych základov kompetencií (spôsobilostí).
Výkonové štandardy sú formulované v špecifických (konkrétnych –
operacionalizovaných) cieľoch.
Výkonové štandardy sú koncipované ako cieľové požiadavky, ktoré má dosiahnuť
dieťa na konci predškolského obdobia, aby získalo predprimárne vzdelanie.


Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár