KĽÚČ K CELÉMU OBSAHU
Licencia na ABC

Registrácia na ABC ZADARMO!
LICENCIA na ABC ZA LACNO !!!

Košík:0 produktov
cena:0.00,- €
 VAŠA OBJEDNÁVKA
Vybrali ste si z našej ponuky?
ĎAKUJEME!
Objednať si môžete aj telefonicky

0918 150 571
od 9 do 17 hod.
NONSTOP služba
info@abcmaterskeskoly.sk
 ABC NOTEBOOK HRY
Interaktívne vzdelávanie pre Predškolákov
ABC NOTEBOOK + 76 hier pre deti

262 HIER + 3x DARČEK

 ABC Materská škola
7 kruhov predškoláka
Nový ŠVP - AKCIA

 INTERAKTÍVNA TABUĽA

interaktívna tabuľa

pracovné listy na IT
 GRAFOMOTORIKA PREDŠKOLÁKA
grafomotorika predškoláka - kreslíme hranaté tvary
 HRA BODKOLIENKA
hra bodkolienka - matematika, logika a grafomotorika predškoláka
 ABECEDA PREDŠKOLÁKA
abeceda predškoláka
 Matematika Predškoláka
matematika predškoláka
 Anketa ABC škôlky
Máte záujem rýchlo a kreatívne sa naučiť pracovať na Interaktívnej tabuli

Áno, čo najrýchlejšie
81%

Áno, ale postupne
14%

Zatiaľ neviem
5%
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
4/10

Denný poriadok a organizačné formy dňa v materskej škole

 • Pridané: 22.10.2013   |   1263 čítaní / zobrazení
V materskej škole pozostáva výchovno-vzdelávacia činnosť z relatívne ustálených a rytmicky sa striedajúcich organizačných foriem dňa. V organizačných formách dňa sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa uspokojujú jeho potreby a záujmy, túžby po poznaní a činnosti. Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej materskej škole, sa spracúva vo forme denného poriadku.
 
Denné činnosti sa striedajú vždy v určitom rytme, čo pozitívne vplýva na celkovú atmosféru a klímu triedy. Medzi deťmi a učiteľkou sa v nej vytvára atmosféra pohody a vzájomnej dôvery. Denný poriadok v materskej škole má byť dostatočne pružný, má umožňovať učiteľke reagovať na potreby a záujmy každého dieťaťa a má poskytovať priestor na pokojný, bezpečný, aktívny a zmysluplný pobyt dieťaťa v materskej škole.

Pri usporiadaní denných činností sa:
• zabezpečuje vyvážené striedanie činností s dôrazom na vytvorenie bezstresového prostredia pre deti, učiteľky a aj ostatných zamestnancov materskej školy, ale aj pre rodičov/zákonných zástupcov,
• dodržiavajú zásady zdravej životosprávy detí,
• vytvára časový priestor na hry, učenie a učenie sa dieťaťa,
• dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu detí.
 
Denný poriadok sa musí vždy prispôsobiť podmienkam konkrétnej materskej školy, príchodu a odchodu väčšiny detí, ako aj potrebám zákonných zástupcov, napr. čas prevádzky materskej školy sa musí odsúhlasiť zákonnými zástupcami na začiatku každého školského roku.

Pri striedaní denných činností by mala učiteľka rešpektovať:
 • pravidelnosť – napr. poskytnúť podmienky a priestor na spontánne hry, edukačné aktivity, pobyt vonku a zabezpečiť ich pravidelné opakovanie atď., s dôrazom najmä na to, že v súčasnosti je už prekonaný názor, že všetky organizačné formy sa budú konať v presne stanovenom čase, ako aj s presným časovým vymedzením,
 • dôslednosť – napr. umožniť dieťaťu dokončiť hru, príp. presunúť ju vytvorením vhodných podmienok na neskorší čas, alebo viesť deti dôsledne a citlivo k dodržiavaniu pravidiel slušného správania v akejkoľvek situácii atď.,
 • optimálny biorytmus – napr. umožniť pravidelnosť v činnostiach zabezpečujúcich životosprávu, pri zabezpečovaní hygienických potrieb, pravidelnosť odpočinku, pohybových a relaxačných cvičení atď.,
 • bezstresové prostredie – napr. uspokojovať potreby a záujmy detí, nenáhliť sa v realizácii výchovnovzdelávacích činností, znížiť hlučnosť v triede používaním primeranej hlasovej intenzity, primeraných neverbálnych prejavov atď.
 
 Organizačné formy dňa v materskej škole sú:

 1. hry a hrové činnosti (môžu sa zaradiť aj viackrát denne dopoludnia i popoludní),
 2. pohybové a relaxačné cvičenia (môžu sa zaradiť aj viackrát denne),
 3. pobyt vonku (v jarných a letných mesiacoch aj 2x denne),
 4. činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie),
 5. odpočinok (rešpektuje sa aj prípadná potreba spánku niektorých detí),
 6. edukačná aktivita (organizačná forma predprimárneho vzdelávania).

V každej organizačnej forme dňa sa v materskej škole integrovane realizujú:
 • tematické okruhy: Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra;
 • vzdelávacie oblasti tematických okruhov: kognitívna oblasť, perceptuálno-motorická oblasť, sociálno-emocionálna oblasť;
 • podoblasti vzdelávacích oblastí: pohybová, zdravotná, prírodovedná, matematicko-logická, expresívna (hudobná, výtvarná, literárna) a pracovná;
 • prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, environmentálna, mediálna, multikultúrna výchova, výchova k tvorivosti, rozvoj predčitateľskej gramotnosti a gramotnosti vo všeobecnosti, informačno-komunikačné technológie;
 • edukačná aktivita: organizačná forma predprimárneho vzdelávania.
 

Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár