ABC Materská škola
7 kruhov predškoláka
Nový ŠVP - AKCIA

Košík:0 produktov
cena:0.00,- €
 VAŠA OBJEDNÁVKA
Vybrali ste si z našej ponuky?
ĎAKUJEME!
Objednať si môžete aj telefonicky

0918 150 571
od 9 do 17 hod.
NONSTOP služba
info@abcmaterskeskoly.sk
 INTERAKTÍVNA TABUĽA

interaktívna tabuľa


 

pracovné listy na IT
 GRAFOMOTORIKA PREDŠKOLÁKA
grafomotorika predškoláka - kreslíme hranaté tvary
 HRA BODKOLIENKA
hra bodkolienka - matematika, logika a grafomotorika predškoláka
 ABECEDA PREDŠKOLÁKA
abeceda predškoláka
 Matematika Predškoláka
matematika predškoláka
 Anketa ABC škôlky
Máte záujem rýchlo a kreatívne sa naučiť pracovať na Interaktívnej tabuli

Áno, čo najrýchlejšie
82%

Áno, ale postupne
13%

Zatiaľ neviem
4%
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
9/10

Charakteristika prierezových tém v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole

 • Pridané: 23.10.2013   |   Autor: ABC   |   1855 čítaní / zobrazení
V Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie sú integrované
prierezové témy, ktoré sa prelínajú vo všetkých:
 • kompetenciách,
 • tematických okruhoch – Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra,
 • vzdelávacích oblastiach – perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálno-emocionálnej,
 • vo vzdelávacích štandardoch – obsahových a výkonových.
 
V Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie sú integrované tieto prierezové témy:
 • osobnostný a sociálny rozvoj,
 • ochrana života a zdravia,
 • dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke,
 • environmentálna výchova,
 • mediálna výchova,
 • multikultúrna výchova,
 • výchova k tvorivosti,
 • predčitateľská gramotnosť a gramotnosť vo všeobecnosti,
 • informačno-komunikačné technológie.
 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj napomáha utvárať a rozvíjať základy osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia a správania a harmonického spolunažívania detí s dospelými.
Smeruje k schopnosti plnohodnotne a zodpovedne žiť v neskoršom veku.
Prostredníctvom osobnostného a sociálneho rozvoja dieťa nadobúda osobné a sociálne spôsobilosti a osobnostné kvality, ktoré pozitívne pôsobia aj na jeho kognitívny rozvoj.
Dôležité je hry a iné výchovno-vzdelávacie činnosti zaraďovať v MŠ tak, aby rozvíjali sebaúctu, sebadôveru, sebareflexiu (spoznávanie seba a rozmýšľanie o sebe), prevzatie zodpovednosti za svoje správanie (aj ako prevencia proti agresivite a šikanovaniu) a vychovávali a vzdelávali deti k rešpektovaniu ľudských práv. Obsahová náplň prierezovej témy má prihliadať na aktuálne potreby a osobnostnú vybavenosť dieťaťa. Od učiteľa si vyžaduje prijímanie dieťaťa takého aké je.
 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
Ochrana života a zdravia sa sústreďuje najmä na utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných a zachovania zdravia v bežných i krízových situáciách.
Prostredníctvom tejto prierezovej témy sa dieťa učí vnímať svoj stav zdravia i chorobyvyjadriť dospelému pocity z vlastného ochorenia, ako aj na elementárnej úrovni pomôcť druhým pri úraze alebo ochorení, napr. privolaním dospelej osoby.
Ďalšou obsahovou náplňou tejto prierezovej témy je utvárať a rozvíjať návyky správnej hygieny, zdravého životného štýlu, uskutočňovanie pravidelných pohybových aktivít vrátane pohybu vonku a v prírode (počnúc pohybovými hrami, zdravotnými cvikmi až po športové aktivity) atď. Snahou je pripraviť dieťa na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nezastupiteľnou súčasťou je budovanie adekvátnych reakcií detí na situácie ohrozujúce zdravie, ako aj upozornenie na možné riziká pri vzniku živelných pohrôm a ekologických havárií.
Potrebné je rozvíjať schopnosť sebaochrany v simulovaných, život ohrozujúcich situáciách, a tým pripraviť dieťa na zvládnutie skutočných okamihoch, ktoré môže život priniesť.
 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE
Deti sa už v predškolskom veku stávajú účastníkmi cestnej premávky najčastejšie ako chodci, cyklisti, kolobežkári a korčuliari, ale aj ako cestujúci v osobnej i hromadnej doprave.
Deti sú zraniteľné, nemajú z vývinového hľadiska ešte dobrý odhad vzdialenosti, preto by nemali prechádzať cez cestu bez sprievodu starších detí alebo dospelých. Práve deti bývajú veľa krát obeťami dopravných nehôd. Negatívom je aj skutočnosť, že niekedy sú svedkami „antivýchovy“, napr. v situáciách, keď dospelí, ktorí im majú byť vzorom, prechádzajú cez frekventovanú cestu na červenú (príp. k tomu nútia aj deti), alebo ako cyklisti a korčuliari sú bezohľadní atď.
Dôležité je, aby sa MŠ úspešne zhostila úlohy výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke, prostredníctvom ktorej pripraví deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi.
Základným cieľom je utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, či korčuliara.
 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Cieľom je rozvíjať osobnosť dieťaťa tak, že na elementárnej úrovni bude:
 • chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním a životným prostredím v jeho okolí,
 • chápať potrebu ochrany životného prostredia vôbec,
 • získavať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia.
V rámci prierezovej témy je dôležité utvárať a rozvíjať environmentálne cítenie a správanie v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním, ktoré smeruje k trvalo udržateľnému rozvoju a k zachovaniu života na Zemi a prostredníctvom jednoduchých a dieťaťu blízkych činností prispievať k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše, k starostlivosti o svoje okolie atď.
 

MEDIÁLNA VÝCHOVA
Médiá v súčasnej dobe ovplyvňujú deti predškolského veku, a to pozitívnym (napr. detské časopisy celostne rozvíjajúce osobnosť, rozprávky a príbehy s pozitívnym etickým záberom, dokumentárne filmy primerané veku detí atď.) i negatívnym spôsobom (napr. filmy a videá šíriace agresivitu).
Deti ešte nevedia rozlišovať fikciu od reality a nedokážu sa brániť agresivite, ktorej ich vystavujú niektoré filmy. Veľa krát mimovoľne preberajú negatívne modely správania bez toho, aby si uvedomili dôsledky svojho správania.
Médiá sú jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich správanie, postoje a hodnoty dieťaťa.
Mediálna výchova smeruje ku kompetentnému zaobchádzaniu s médiami.
V predškolskom veku je cieľom mediálnej výchovy, aby sa deti:
 • primerane veku orientovali v mediálnom svete,
 • dokázali chápať mediálne šírené posolstvá, objavovali v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný rast,
 • na druhej strane, aby si deti uvedomili a odmietali negatívne vplyvy, ktoré určité mediálne posolstvá prinášajú.
 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
Prierezová téma multikultúrna výchova je integrovanou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania.
Žiaduce je už od predprimárneho vzdelávania utvárať povedomie o tradičnom slovenskom kultúrnom prostredí, v ktorom po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. V súčasnej dobe, keď dochádza ku globalizácii sveta, sa multikultúrnosť prehlbuje.
Slovensko, rovnako ako iné krajiny Európskej únie zasahuje migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.
Multikultúrna výchova učí k tolerancii, k poznaniu a rešpektovaniu rozličných kultúr a k utváraniu prosociálneho správania bez predsudkov a bariér k ľuďom rôznych kultúr a k akceptovaniu odlišnosti v najširšom slova zmysle.
Napomáha eliminovať negatívne správanie s prvkami neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie.
 

VÝCHOVA K TVORIVOSTI
Dieťa predškolského veku sa vyznačuje obrovskou dávkou fantázie, obrazotvornosti a tvorivosti (rôznymi druhmi tvorivosti). Výchova k tvorivosti je zakomponovaná do všetkých tematických okruhov a všetkých vzdelávacích oblastí. V materskej škole ide o to, aby sa položili najmä základy používania divergentného (rozbiehavého) myslenia prostredníctvom kladenia otvorených otázok a úloh divergentného charakteru umožňujúceho produkovať rozmanité riešenia.
Pri rozvíjaní tvorivosti sa treba sústrediť na rozvíjanie niekoľkých oblastí psychiky, konkrétne:
 • na rozvoj fluencie (plynulosti), t.j. aby dieťa malo čo najviac nápadov na riešenie určitého
 • problému, napríklad: čo najviac návrhov, ako mať čisté prostredie, ako vyzdobiť triedu atď.,
 • na rozvoj flexibility (pružnosti), t.j. aby nápady a návrhy detí boli čo najrozmanitejšie, aby
 • neboli stereotypné, také ktoré sa opakujú alebo napodobňujú iných,
 • na rozvoj originality (jedinečnosti), t.j. aby návrhy a nápady boli zriedkavé, jedinečné,
 • na rozvoj fantázie, t.j. aby si dieťa vedelo predstavovať veci a udalosti v nových súvislostiach, aby dokázalo utvárať neobvyklé asociácie, aby nemalo strach z imaginácie, či už slovnej, obrázkovej, pohybovej, alebo symbolickej.
 

PREDČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ A GRAMOTNOSŤ VO VŠEOBECNOSTI
Gramotnosť sa vo všeobecnosti chápe ako zručnosť čítať, písať a počítať.
Je primárne podmienená požiadavkami učebných osnov, kritériám hodnotenia učebných výsledkov.
Gramotnosť, či už predčitateľská, grafomotorická, pisateľská, prírodovedná, matematická, finančná, kultúrna, multikultúrna, funkčná, cestovateľská, dopravná, počítačová, informačná, digitálna, mediálna, zdravotná, právna, ekonomická a pod., sa prelína celým obsahom
výchovy a vzdelávania v materskej škole.
Dieťa predškolského veku sa zaujíma o svet prírody, svet čítaného a písaného slova alebo číslic.
Niektoré deti sa spontánne, z vlastného záujmu naučia čítať už pred vstupom do základnej školy, však vo vzťahu k celej populácii detí je ich malé percento. Väčšina detí vie prečítať niekoľko slov, vie ich aj napísať (spravidla svoje meno a slová citovo blízke).
Tieto deti okrem základov predčitateľskej gramotnosti dosahujú aj grafomotorickú gramotnosť, ktorá je základom pre pisateľskú gramotnosť.
Základy matematickej gramotnosti nespočívajú len v jednoduchom „písaní“, zaznamenaní číslic a ich čítaní, ale aj v schopnosti počúvania s porozumením, napr. pri riešení jednoduchých príkladov (máš jedno jablko a ja ti pridám dve jabĺčka, koľko ich máš teraz spolu?), poskladaj zo štvorca a trojuholníka dom, postav vežu zo štyroch kociek, atď.
Obsah výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacie činnosti v materskej škole spočívajú v propedutike (základoch) gramotností, učiteľky sa neusilujú o cielený nácvik písania, čítania a počítania, to je až úlohou 1. ročníka základnej školy.
Avšak na druhej strane dieťaťu nebránia učiť sa – zaujímať sa o čítanie, písanie a počítanie.
Činnosti s písmenami, číslicami vníma dieťa ako zaujímavú hru.
Preto je dôležité, aby prostredie triedy spĺňalo estetické kritériá a iniciovalo deti k riešeniu učebných problémov (nemalo by byť preexponované
množstvom obrázkov a učebných pomôcok).
 

INFORMAČNO - KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
V predprimárnom vzdelávaní (v prípade, že sú na to v konkrétnej materskej škole primerané personálne a technické podmienky) sa uplatňuje aj prierezová téma informačno-komunikačné technológie.
V štruktúre kompetencií v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 sú zaradené informačné kompetencie, v ktorých sa tieto spôsobilosti chápu ako práca s informáciami a z obsahového hľadiska sú prepojené s obsahom mediálnej výchovy.
Práca s počítačom je zaradená vo vzdelávacích štandardoch, hlavne ako práca s detskými edukačnými softvérmi. V školskom vzdelávacom programe je možné prehĺbiť a rozšíriť tento rámcový obsah. Základným pravidlom je, aby išlo o cieľavedome a zmysluplne obsahovo zamerané edukačné a interaktívny hry a programy (v žiadnom prípade nie hry, ktoré šíria agresivitu).
Cieľom týchto edukačných hier je podnecovať nielen rozvoj elementárnych počítačových zručností, ale aj rozvoj príčinného (kauzálneho) a tvorivého myslenia.
 


Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
Metodika predprimárneho vzdelávania

 
  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  pridať komentár